Choroby

Stwierdzenia powyższe mają poważne znaczenie praktyczne. Podkreślając wagę normatywnego, przesyconego refleksją moralną, mówienia do młodzieży o sprawach życia płciowego, tym samym określamy granice i możliwości udziału w wychowaniu seksualnym przedstawicieli różnych nauk, a więc i seksuologii także. Uwzględniając fakt, iż wychowanie seksualne ma być działalnością znacznie szerszą od czystej informacji o fizjologii, anatomii, a nawet i psychologii życia płciowego, możemy stwierdzić, iż najbliższe stanowisku pedagoga wobec zagadnień seksualnych jest stanowisko psychologa, który rozpatruje życie seksualne człowieka w jego bogatych uwikłaniach i uzależnieniach psychicznych, w związku z całą osobowością, wszystkimi potrzebami i dążeniami jednostki. Psycholog różni się jednak od pedagoga brakiem moralno-pedagogicznej nor- matywności w ujmowaniu zjawisk, brakiem moralnego oceniania poszczególnych przejawów i sposobów zaspokajania potrzeb seksualnych człowieka, do czego z tytułu swojej specjalności nie jest zobowiązany.

Czytaj dalej

Torbiele rozwijające się między blaszkami więzu szerokiego mogą – w miarę dalszego wzrostu – wystawać tylko częściowo ponad wchód miednicy, ale ich dolny biegun leży w miednicy malej i spoczywa na jednym z bocznych sklepień pochwy.

Ponieważ nawet niewielkie guzy jajnika opadają z powodu swego ciężaru i przesuwają się – leżąc jeszcze w miednicy malej – do zatoki Douglasa, obmacywanie macicy i jej przydatków nie może być wtedy tak dokładne, co sprawia, że rozpoznanie guza jajnikowego staje się trudniejsze, chyba że, jak to czasem bywa, guz ten zajmuje nie przestrzeń poza macicą, ale uchyłek pęcherzowo-maciczny otrzewnej.

Czytaj dalej

Stereotaktyczna operacja psychochirurgiczna – zabieg zmierzający do lokalnej destrukcji w określonej części mózgu, którego skutkiem jest zwykle usunięcie chorobliwego zachowania się człowieka. cyjne występują u kapłonów po jedno- i bilateralnej impłantacji testosteronu w środkową część pola przedwzrokowego. W końcu, u dorosłych wykastrowanych samców szczurów przez implantację testosteronu w okolicę przedwzrokową i w przednią część podwzgórza doprowadzono do odtworzenia pełnej aktywności seksualnej typu męskiego, podczas gdy implantację w innych okolicach podwzgórza okazały się mniej lub w ogóle nieskuteczne.

Czytaj dalej

Przez „strukturę” rozumie się rozwarstwienie masy popełnionych przestępstw i ich sprawców według kryteriów wieku, płci, miejsca popełnienia czynu itp. Te przekroje w ich całokształcie wzbogacają naszą wiedzę o istocie zjawiska. Te dane, zresztą dość szczupłe, przedstawimy w dużym skrócie na pełne ich omówienie brak miejsca.

Czytaj dalej

Cięcie otwierające ‚amę brzuszną nie powinno być jednak zbyt małe. W przypadkach kiedy istnieje podejrzenie co do złośliwości jajnikowego nowotworu, należy nakłuwania guza i opróżniania go z płynnej treści bezwzględnie zaniechać. Obecność cząsteczek nowotworu w płynnej treści torbielaka nakazuje bowiem bardzo ostrożne postępowanie, gdyż nawet niewielkie ilości płynu, jakie wydostałyby się po nakłuciu do jamy brzusznej, mogłyby doprowadzić do powstania przeszczepów nowotworu na otrzewnej. Ale i w przypadkach torbieli o charakterze niezłośliwym nakłucie guza odbywać się może tylko po jego osłonięciu ze wszystkich stron chustkami, przechyleniu chorej na bok i ucisku na sam guz, tak aby płyn z niego wytryskał na pewną odległość, a nie spływał swobodnie. Brzegi nakłucia chwyta się kleszczykami i pociągając je lekko wytacza się torbiel przez powłoki brzuszne. Jest rzeczą zrozumiałą, że nie nakłuwa się również torbielaka, który zawiera ropę, ani też torbieli skórzastej, której mazista treść wydostać by się mogła na otrzewną. Czytaj dalej

Przejście od nerki ciężarnej do przewlekłego miąższowego zapalenia lub jej marskości spostrzegamy tylko wyjątkowo i to zazwyczaj w powtórnych ciążach. Wszelkie zmiany w nerkach wpływają niekorzystnie na przebieg ciąży, powodują krwawe wylewy i białe zawały w łożyskach, jak również mogą być przyczyną przedwczesnego odklejenia się łożyska. Prowadzi to do uszkodzenia krążenia płodowego, następowej zamartwicy, aż do śmierci płodu włącznie. Wiąże się to jednocześnie z przedwczesnym porodem. Leczenie polega na diecie mlecznej, leżeniu w łóżku, ciepłych kąpielach, piciu wód alkalicznych. W przypadkach nasilania się objawów, czyli zmniejszaniu się ilości dobowej moczu, zwiększeniu odsetkowej ilości białka, powiększających się obrzęków, przechodzimy do leczenia stanu przedrzucawkowego lub przerywamy ciążę-

Czytaj dalej

Spośród bezkrwawych sposobów, które, mają na celu rozciągnięcie zrostów otrzewnowych, największe znaczenie praktyczne ma do dziś mieszenie macicy i „kolumnizacja“ pochwy.

– a)Mieszenie macicy wykonuje się obu rękami. Ma ono na celu dźwignięcie trzonu ku górze i ku przodowi za pomocą umiejętnych ruchów palców, przy czym dochodzi do rozciągnięcia zrostów. Palec wskazujący i średni ręki prawej podtrzymują macicę przez tylne sklepienie pochwy, lewa ręka spoczywająca na powłokach brzusznych wykonuje ruchy pomocnicze, dążąc do zbliżenia się i spotkania z ręką prawą poza macicą. I w tych przypadkach, podobnie jak przy próbach odprowadzenia macicy wolnej, ręka lewa nie może uciskać na powłoki brzuszne zbyt energicznie i zbyt nisko. Powinna ona spoczywać gdzieś na połowie odległości między spojeniem łonowym i pępkiem, aby wgniatanie powłok ku tylnej ścianie miednicy rzeczywiście umożliwiało spotkanie się palców obu rąk poza macicą.

Czytaj dalej

W taki to sposób pozaseksualne cechy psychiczne wpływają na życie płciowe człowieka. A zatem nie czysty popęd seksualny stanowi podłoże tego, że człowiek ma tendencję do szukania innego, nowego partnera seksualnego, lecz tendencja ogólna do zmian, przejawiająca się w tym przypadku w zakresie popędu seksualnego. Zmian i nowych bodźców wymaga oprawa erotyczna, a nie sam popęd seksualny. Podobnie nie sama potrzeba ruchu każe człowiekowi wyszukiwać coraz to inne szlaki wędrówki (dla samej potrzeby ruchu byłoby wszystko jedno, czy przej- cizie się kilka kilometrów po tej samej czy po innej drodze). A więc zachowanie wierności (gdy nie ma uczuć miłości) polega nie na opanowaniu samej aktywności seksualnej, lecz na opanowaniu ogólnej tendencji do zmian i nowych wrażeń, przejawiającej się w zakresie popędu seksualnego. Nie jest to sprawa uczucia wyższego (obowiązku) i popędu seksualnego, lecz obowiązku i pozaseksualnej tendencji ogólnej. Zagadnienie to jest dość trudne, ponieważ chodzi o wybiórcze zahamowanie przejawiania się tendencji do zmian. tylko w zakresie popędu seksualnego, lecz z zachowaniem jej we wszystkich pozostałych dziedzinach życia. Ogólne zahamowanie tej tendencji jest bowiem niewskazane, a nawet niemożliwe. .

Czytaj dalej

We współczesnej Polsce prostytucja przestępstwem nie jest. Sytuację prawną prostytucji przesądziła ratyfikacja (w 1962 r.) przez Polskę konwencji międzynarodowej z 1950 r. w sprawie handlu kobietami i eksploatacji prostytucji. Zgodnie z art. 6 tej konwencji, nie wolno wprowadzać przepisów prawnych czy administracyjnych, w myśl których osoby zajmujące się lub podejrzane o zajmowanie się prostytucją podlegają specjalnej rejestracji lub są obowiązane posiadać specjalny dokument. Skoro więc obowiązuje zakaz rejestracji prostytutek, tym samym prostytucja nie może być karalna. Przyjęty został więc system abolicjonistyczny. Prowadzona, nieregularnie zresztą, ewidencja prostytutek przez organy Milicji Obywatelskiej ma jedynie na celu ułatwienie akcji resocjalizacji, kierowanie prostytutek do przychodni przeciwwene- rycznych, do poradni zdrowia psychicznego itp. Organy ścigania obserwują ponadto zjawisko prostytucji z tego względu, że występuje ono często w powiązaniu ze środowiskiem przestępczym. B. Reng (1968) ujawnił wśród badanych 50 prostytutek 44% osób uprzednio karanych. Wprawdzie w dyskutowanym u nas publicznie w 1971 r. projekcie ustawy o pasożytnictwie do osób prowadzących pasożytniczy tryb życia i podlegających przymusowym środkom resocjalizacji zaszeregowano także prostytutki. Wszelako wprowadzenie tych restrykcji (wymagających jakiejś uprzedniej rejestracji) byłoby sprzeczne z przyjętą konwencją międzynarodową, aczkolwiek uznanie prostytucji za „pasożyt- nictwo” społeczne mogłoby mieć jakieś uzasadnienie ze względu na przyjęte oceny moralne, zresztą zupełnie wątpliwej wartości.

Czytaj dalej

Jest to zdolność żywego organizmu do reagowania podnieceniem seksualnym na bodźce zewnętrzne. Siłę pobudliwości seksualnej mierzy się dwojako: łatwością powstania podniecenia seksualnego pod wpływem bodźca działającego z zewnątrz oraz szybkością przebiegu cyklu reakcji seksualnych, to jest szybkością osiągania orgazmu od momentu zapoczątkowania podniecenia seksualnego. Jeśli jeden człowiek bardzo łatwo doznaje podniecenia seksualnego pod wpływem różnych bodźców działających z otoczenia, a przy tym bardzo szybko osiąga orgazm, mówi się, że odznacza się dużą pobudliwością seksualną.

Czytaj dalej

Wrzesień 2017
P W Ś C P S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930